Knižničný a výpožičný poriadok

KNIŽNICA
Piatok:
12.30 – 14.30 hod.

 

Dar z kníhkupectva Martinus
V našom projekte Knižný Sherlock sa nás podujalo podporiť knižným darom internetové kníhkupectvo Martinus. Vďaka ich pomoci sa žiaci môžu obohatiť sériou nových knižných titulov, po ktorých bol zo strany žiakov najväčší dopyt. Zároveň nám poskytli aj záložky, nálepky a maľovanky, ktoré budú pre našich žiakov vhodnými odmenami v prebiehajúcich aktivitách na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Vďaka za pohotovú spoluprácu, Martinusáci!

 

Podpora od spoločnosti Slovintegra
Pre žiakov, ktorí voľný čas trávia neodmysliteľne spolu s knihou, bude určite dobrou správou informácia, že môžu rozvíjať svoje čitateľské zručnosti prostredníctvom nových knižných titulov. Spoločnosť Slovintegra sa rozhodla podporiť naše aktivity v školskej knižnici priamym nákupom kníh podľa nášho výberu. Dokonca tri osoby tejto spoločnosti sa rozhodli podporiť nás aj osobne a z vlastných finančných zdrojov nám darovali nové knihy. Za obe formy podpory našich čitateľov darcom ďakujeme!

Virtuálna návšteva knižnice

Marec – mesiac knihy
Šíriť úctu ku knihám a prehlbovať v žiakoch záujem o čítanie kníh sme sa podujali formou učenia deti deťom. Žiačky VII. A triedy Ivana Krížová a Terezka Babicová si pripravili prezentácie so zaujímavosťami zo sveta kníh a knižníc. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry ich sprostredkovali žiakom z nižších ročníkov. Zároveň si pre žiakov pripravili aktivity spojené s knihami a ich čítaním. Hoci to boli „len“ žiačky, mladší spolužiaci ich pozorne počúvali a aktívne sa zapájali do odpovedí i úloh. U oboch strán (prednášajúcich i poslucháčov) bol tento edukačný prvok prínosom, ktorý má perspektívu pokračovať.

V znamení kníh
Súčasný stav knižného fondu našej obnovenej školskej knižnice je pomerne poddimenzovaný a značne neaktualizovaný, neláka žiakov využívať voľný čas práve v školskej knižnici a čítaním kníh. Väčšina žiakov nevníma knihu ako hodnotný zdroj informácií a kultúrneho povedomia, ich realitou je hlavne počítač a virtuálny svet.
Prostredníctvom projektu „V znamení kníh“ chceme preklenúť pomyslenú priepasť medzi týmito dvomi svetmi minulosti a súčasnosti a skĺbiť ich. Vďaka finančným prostriedkom Nadácie Allianz v spolupráci s Neziskovou organizáciou Pontis sme získali finančný príspevok na obnovu knižného fondu školskej knižnice vo výške 400 EUR. Získané finančné prostriedky boli využité priamo pre žiakov na zakúpenie novej odbornej literatúry.

Obnovovanie knižného fondu
Za obnovu vďačíme týmto darcom a organizáciám:

  • Základná škola s materskou školou, Stred 122, Zázrivá

  • Združenie rodičov pri ZŠ Zázrivá

  • dobrovoľným príspevkom vyzbieraným v rámci akcie „Domov pre knihy“

  • Vydavateľstvo IKAR

  • Panta Rhei, s.r.o.

Vďaka týmto darcom máme možnosť napĺňať dlhodobé ciele: zvyšovanie čitateľskej gramotnosti žiakov, zmysluplné trávenie voľného času s knihou či s kamarátmi a knihou v školskej knižnici, získanie návyku pravidelného čítania kníh, obohacovanie slovnej zásoby žiakov, získavanie národného povedomia prostredníctvom budovania kultúrneho života, rozvoj komunikačných a prezentačných zručností žiakov.