PROJEKTY

O škole

Škola sa nachádza v obci vzdialenej od okresného mesta 20 km. Škola je rozmiestnená v štyroch budovách. V budove 5.-9.ročníka a v budove 1.-4 ročníka sa vyučuje. Ďalšie budovy tvorí budova telocvične a školských dielní a budova zariadenia školského stravovania a školského klubu detí a mládeže. Rozsiahly areál školy tvoria aj živé ploty, okrasné kríky a okrasné stromy, rozsiahle trávniky, záhony okrasných rastlín, školský pozemok so skleníkom na vyučovanie pestovateľských prác s hriadkami špecializovanými na pestovanie liečivých rastlín, listnaté a ihličnaté stromy, malý lesík v areáli školy, rast liečivých rastlín i rast jedlých húb priamo v areáli školy, vytvára komplex veľmi dobrých podmienok pre rozvoj environmentálnej a regionalistickej výchovy.

Súčasťou školy je aj školský klub detí, zariadenie školského stravovania a školské stredisko záujmovej činnosti. Škola je prostredníctvom internetu otvorená poznatkom z celého sveta, vychádza však z kresťanských tradícií obce a v rámci edukačného procesu venuje primeranú pozornosť rovnako výchovnej aj vzdelávacej zložke. Je tu sústavná snaha o zjednotenie výchovného pôsobenia na žiaka, o formovanie jeho mravného profilu, o vytvorenie čo najlepších podmienok pre jeho ďalší duševný rozvoj, snaha  o snaha o pestovanie zdravého životného štýlu pre žiakov.

Základná škola je však preto základnou, lebo kladie základy pre ďalšie formovanie harmonického rozvoja osobnosti žiaka. Pedagogickí zamestnanci sú preto zamestnancami vo verejnej sfére, aby spolupracovali s verejnosťou v spoločnom úsilí pripraviť deti čo života v rodine, v komunite obce, v spoločnosti v ktorej žije. Je potreba pripraviť žiakov na život v podmienkach otvoreného trhu práce , na život v rámci EÚ, na život v rámci celosvetovej globalizácie. Vhodná kombinácia regionalistickej výchovy a výchovy úcty k národným tradíciám a výchovy k rozvoju počítačovej gramotnosti, orientácie

Základná škola je škola s právnou subjektivitou, jej zriaďovateľom je obec Zázrivá.

Vízia školy

Vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti schopné uplatniť sa v rozvíjajúcej sa spoločnosti

1) Pestovať u žiakov zdravý životný štýl, dôsledne realizovať protidrogové opatrenia, prostredníctvom rozvoja zdravotnej telesnej výchovy, bojovať proti civilizačným chorobám

2) Vytvárať čo najlepšie podmienky pre realizáciu edukačného procesu a mimoškolských aktivít s dôrazom na informatiku a rozvoj cudzích jazykov

3) Prehlbovať spoluprácu rodiny a školy formou angažovanosti rodičov do diania v triede. Viac prezentovať činnosť žiakov na schôdzach ZRŠ, alebo pri iných akciách školy.