PROJEKTY

Projekty

Regionálna výchova

Projekt základnej školy s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy a ľudovej kultúry Zázrivej. Regionálna škola je projekt, ktorým sa škola najviac prezentovala na verejnosti. Škola je členom Združenia škôl s rozšíreným vyučovaním regionálneho výchovy a ľudovej kultúry. Združenie zahrňuje niekoľko desiatok škôl z celého Slovenska. Naša škola sa aktívne zapája do práce tohto združenia. V minulosti sme spracovali alternatívne učebné osnovy z niekoľkých predmetov, ktoré boli kladne hodnotené aj zo strany ŠPÚ. Škola v minulosti prezentovala svoj projekt na celoštátnej súťaži Literárny a výtvarný Trenčín, na členských schôdzach združenia. Celý projekt je schválený katedrou histórie UMB Banská Bystrica. Škola sa podieľa na práci výboru združenia. Rozsiahly článok o projekte bol zverejnený v časopise Národná osveta č.1/ 2006. V tomto školskom roku škola zorganizovala členskú schôdzu Združenia.

Klimatická aliancia

Za účasti 44 zástupcov slovenských škôl a samospráv, zástupcov Klimatickej Aliancie z Rakúska sa dňa 4.2.2008 uskutočnil v Banskej Bystrici workshop „Klimatická Aliancia ako výzva pre samosprávy a školy“. Počas workshopu prevzalo prvých 27 slovenských škôl certifikát pridruženého člena Klimatickej Aliancie.

Tieto školy sú od tejto chvíle oprávnené používať logo „Múdre hlavy v Klimatickej Aliancii“. Členstvo škôl v Klimatickej Aliancii má obrovský význam z hľadiska rozvoja lokálnych dobrovoľníckych aktivít a zapojenia sa škôl do medzinárodnej spolupráce.

Workshop bol súčasťou aktivít trilaterálneho projektu „Dajme šancu slnku“, ktorý na Slovensku realizujú Priatelia Zeme – CEPA z podpory Európskej únie a je terminovaný na roky 2007 – 2010. Hlavné ciele projektu sú: vyvolať záujem miest, obcí, škôl o vstup a rozvoj národných a medzinárodných aktivít v rámci Klimatickej Aliancie, zriadiť národnú kanceláriu Klimatickej Aliancie na Slovensku, propagovať a iniciovať aktivity, ktoré povedú k šetreniu energiami, separácii odpadov, udržateľnému rozvoju obnoviteľných zdrojov energie a pod. 

Klimatická Aliancia združuje mestá a obce v 17 európskych štátoch, ktorých spoločným záujmom je ochrana svetovej klímy. Pridruženými členmi môžu byť aj školy a mimovládne organizácie. Klimatická Aliancia sa usiluje obmedziť emisie skleníkových plynov v priemyselných krajinách a tiež podporovať partnerov v Amazónii pri zachovaní ich kultúry a ochrane dažďových pralesov. Členstvo v Klimatickej Aliancii je prestížnou značkou využiteľnou napr. pri uchádzaní sa o finančné prostriedky z rôznych fondov EÚ.


Modernizácia vzdelávacieho procesu - Projekt je zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale najmä na prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21. storočia... Aj v školskom roku 2010/2011 je naša škola zapojená do projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ. Projekt je zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale najmä na prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21. storočia (pre žiakov menej memorovania, zaujímavejšie a pestrejšie hodiny, pre učiteľov lepšie možnosti na sebarealizáciu a nový systém kariérneho rastu). V praxi to znamená prípravu nového digitálneho obsahu pre modernizáciu vzdelávania učiteľov základných škôl zo všetkých regiónov Slovenska. Do projektu sa zapojili PaedDr. Monika Červeňová, Mgr. Marián Babiak, Ing. Mária Petrovičová. Prínosom pre školu je aj nová výpočtová technika: tri notebooky, osem stolových počítačov a jeden dataprojektor.