PROJEKTY

ŠKOLSKÝ PORIADOK

PRÁVA ŽIAKOV

POVINNOSTI ŽIAKOV

I.        Dochádzka žiakov do školy

II.       Príchod žiakov do školy

III.      Správanie žiakov počas vyučovania

IV.     Správanie žiakov cez prestávky

V.      Správanie žiakov v školskej jedálni

VI.     Odchod žiakov zo školy

VII.    Starostlivosť o školské zariadenie a učebnice

VIII.    Starostlivosť o zdravie žiakov

IX.      Samospráva triedy              

X.      Odmeny a výchovné opatrenia

         A)      Školská dochádzka                

         B)      Správanie žiakov

         C)      Pochvaly a odmeny 

 

PRÁVA ŽIAKOV

1. Každé dieťa bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia jeho rodiča, má právo na bezplatné vzdelanie.

2. Každý žiak má právo na vzdelanie, zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho talentu, rozumových a fyzických schopností.

3. Žiak má právo byť oboznámený s kritériami (Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy), podľa ktorých je hodnotený. Pri ústnej odpovedi je oboznámený s výsledkom hodnotenia ihneď. Výsledky klasifikácie písomných a grafických prác a praktických činností sa žiak dozvie najneskôr do 10 dní, pričom má právo do nich nahliadnuť.

4. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení a klasifikovaní so zohľadnením ich postihnutia. Týka sa to všetkých vyučovacích predmetov, v ktorých sa prejavuje postihnutie žiaka, aj v klasifikácii správania.

5. Žiak 5. – 9. ročníka, ktorý je na konci II. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac z dvoch predmetov, má právo vykonať v posledný augustový týždeň pred novým školským rokom opravné skúšky.

6.  Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách.

7. Každý žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny.

8. Žiak má mať všetky možnosti na hru a zotavenie, ktoré sledujú tie isté zámery ako vzdelávanie.

9. Žiak má právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania.

10. Žiaci majú právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu.

11. Majú právo prihlásiť sa do záujmového útvaru, ktorý je organizovaný v škole, a podľa záujmu sa zapojiť do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola.

12. Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora drogovej prevencie a školského špeciálneho pedagóga.

13. Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Preto treba, aby toto svoje právo uplatnil prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu, alebo môžu na problém upozorniť školu zástupcovia žiaka.

14. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.

15. Žiak má právo položiť k danému učivu akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.

16. Žiak má právo na omyl.

17. Žiak má právo na čo najobjektívnejšie hodnotenie.

18. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov aj spolužiakov.

19. Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek.

20. Žiak má právo na prestávky, ako ich určuje tento vnútorný poriadok školy.

21. Žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojím správaním neruší učiteľov alebo spolužiakov.

POVINNOSTI ŽIAKOV

      I. Dochádzka žiakov do školy

Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy. Rozvrh hodín je v každej triede podpísaný triednym učiteľom a riaditeľom školy. Začiatok vyučovania je o 7.50 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína sa a končí sa zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 5-minútové, veľká prestávka nasleduje po druhej vyučovacej hodine a trvá 15 minút. Od 7.10 je otvorená budova školy pre žiakov, začínajú dozory na určených miestach.

                Žiaci ZŠ Zázrivá sa riadia týmto časovým rozvrhom vyučovacích hodín:

1. vyučovacia hodina                     7.50 – 8.35

2. vyučovacia hodina                     8.40 – 9.25

3. vyučovacia hodina                     9.40 – 10.25

4. vyučovacia hodina                     10.30 – 11.15

5. vyučovacia hodina                     11.20 – 12.05

6. vyučovacia hodina                     12.10 – 12.55

7. vyučovacia hodina                     13.00 – 13.40

 

1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a načas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré organizuje škola.

2.  Vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Príčinu vymeškania oznámi zákonný zástupca triednemu učiteľovi.

3.  Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, zákonný zástupca si vyžiada dovolenie.

4. Zákonný zástupca môže písomne požiadať triedneho učiteľa o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania na 2 dni z rodinných dôvodov. Písomnú žiadosť podá triednemu učiteľovi, ktorý o tom informuje riaditeľa školy. Zákonný zástupca môže písomne požiadať riaditeľa školy o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania na viac ako 2 dni z rodinných dôvodov. Písomnú žiadosť podá riaditeľovi školy, ktorý o tom informuje triedneho učiteľa.

5. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

6.  Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka v škole sa uznáva najmä choroba žiaka, prípadne lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine žiaka alebo účasť žiaka na súťažiach.

 • Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje zákonný zástupca žiaka.

 • Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu choroby trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, musí predložiť žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

 • Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti.

 • Ak žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými býva alebo je v trvalom styku, ochorie na prenosnú chorobu, zástupca žiaka to ihneď oznámi riaditeľovi školy.

7.  Žiak je povinný zistiť si domáce úlohy a doplniť si učivo z predmetov, na ktorých sa nezúčastnil.

8.  Vyučovacie hodiny, za ktoré žiak neprinesie lekárske alebo rodičovské ospravedlnenie do 3 dní od nástupu na vyučovanie, sa evidujú ako neospravedlnené a vyznačia sa v triednej knihe.

9.  Ak počet neospravedlnených hodín presiahne 5 vyučovacích hodín, triedny učiteľ informuje o tejto skutočnosti riaditeľa školy a zákonných zástupcov, preukázateľným spôsobom (písomne) ich pozve na pohovor, z ktorého vyhotoví Záznam o pohovore.

10. Ak je počet neospravedlnených hodín väčší ako 15 hodín za mesiac, triedny učiteľ vyplní príslušné oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky žiaka, ktoré pošle riaditeľ školy zriaďovateľovi a príslušnému ÚPSVaR.

11.  Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania.

(návrat na začiatok stránky)

      II. Príchod žiakov do školy

1. Žiaci prichádzajú na vyučovanie tak, aby boli 5 minút pred začiatkom hodiny na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Budova školy sa uzavrie ráno o 7.50 hod.

2. Žiaci, ktorí prídu do školy skôr, ako je stanovený začiatok vyučovania, sa do prvého zvonenia zdržiavajú v šatni alebo vo vestibule školy. Do budovy školy sa vchádza výlučne hlavným vchodom.

3.  Žiak si pred vstupom do budovy školy dôkladne očistí obuv a odoberie sa do svojej šatne, kde si odloží vrchný odev, preobuje sa do zdravotne vyhovujúcej a bezpečnej obuvi a uloží si topánky.

4.  V prípade neskorého príchodu sa žiak ohlási zvončekom pri hlavnom vchode.

5.  V triede vysvetlí vyučujúcemu dôvod neskorého príchodu.

6. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené zdržiavať sa v areáli školy bez pedagogického dozoru určeného riaditeľom školy, používať skejtbordy, kolieskové korčule, jazdiť na bicykloch, kolobežkách a akýchkoľvek iných dopravných prostriedkoch.

(návrat na začiatok stránky)

 

      III.  Správanie žiakov počas vyučovania

1. Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci, potrebné na hodinu, si žiak pripraví cez prestávku. Rozvrh hodín schválený riaditeľom školy je zavesený v triede a prístupný žiakom.

2. V zasadacom poriadku má každý žiak triednym učiteľom presne určené miesto, ktoré nesmie svojvoľne meniť. V odborných učebniach, dielňach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.

3.  Po zazvonení na hodinu sedí každý na svojom mieste a v tichosti očakáva učiteľa.

4. Žiak sedí na vyučovaní slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede žiakov, svedomito aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.

5.  Žiak má právo spýtať sa, ak niečomu nerozumie. Ak chce odpovedať, hlási sa zdvihnutím ruky.

6.  Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil alebo nemá domácu úlohu, na začiatku hodiny sa ospravedlní vyučujúcemu a uvedie dôvod.

7.  Žiak môže opustiť triedu, ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.

8.  Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku.

9.  Manipulovať s oblokmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnymi prístrojmi a zvukovými modulátormi môžu len vyučujúci.

10. Nie je dovolené vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papiere a iné odpadky.

11. Žiakovi sa neodporúča nosiť do školy predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebuje (mobilné telefóny, mp3/mp4 prehrávače, volkmeny, tablety, fotoaparáty...). Klenoty a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Pri odcudzení alebo strate predmetov, ktoré žiak nepotrebuje na vyučovanie, škola nezodpovedá za vzniknutú škodu.

12. Počas vyučovania žiak nesmie používať fotoaparát, mobilný telefón (používaním sa rozumie: telefonovať, písať správy, používať mp3/mp4 prehrávač, natáčať video, fotiť, používať iné funkcie mobilného telefónu). Použiť ich môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľa alebo ním povereného zástupcu.

13. Ak žiak zistí stratu veci, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to vyučujúcemu, na ktorého hodine stratu zistil. On sprostredkuje spísanie záznamu o strate a vykoná ďalšie opatrenia.

14.  Žiak sa môže zúčastniť na plaveckom a lyžiarskom výcviku len so súhlasom rodičov.

15. Žiaci sú na začiatku školského roku a pred každou akciou poučení triednym učiteľom, príp. vyučujúcim, o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia (zápis do triednej knihy).

16.  Žiak zdraví všetkých zamestnancov školy a oslovuje ich pán/pani.

(návrat na začiatok stránky)

 

      IV.  Správanie žiakov cez prestávky

1. Počas malých prestávok zostávajú žiaci vo svojich triedach, pripravujú sa na nasledujúcu hodinu. Dvere do triedy majú dokorán otvorené. Žiakom je dovolené prejsť krokom do inej triedy so súhlasom dozor konajúceho učiteľa.

2. Počas veľkej prestávky sa žiaci zdržiavajú len v určených priestoroch: na chodbe, v určenej časti areálu školy. Akýkoľvek iný pohyb po areáli školy či mimo areálu školy bez vedomia dozor konajúceho učiteľa je neprípustný.

3.  Žiakom sa zakazuje: sadať na parapetné dosky, nosiť nebezpečnú obuv (topánky na vysokom podpätku), opúšťať školskú budovu počas vyučovania, behať a ohrozovať spolužiakov, fajčiť a používať alkohol a narkotiká, hrať o peniaze, kĺzať sa po chodbách, spúšťať sa po zábradlí a nakláňať sa nadeň.

4.  Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach alebo v telocvični, z triedy ich odvádza vyučujúci.

5.  Cez prestávku chodia určení žiaci po pomôcky. Pomôcky vydáva a odkladá príslušný vyučujúci.

6.  Ak majú žiaci v rozvrhu posledné dve vyučovacie hodiny SEE, VYV, TEH a vykonávajú praktickú činnosť, pracujú aj v čase päťminútovej prestávky. Posledná vyučovacia hodina sa im o uvedený čas skráti.

7.  Žiakom sa zakazuje svojvoľný prechod cez špeciálnu učebňu a vstup do akejkoľvek odbornej učebne bez prítomnosti učiteľa či vychovávateľky.

(návrat na začiatok stránky)

 

      V. Správanie žiakov v školskej jedálni

1. Školská jedáleň je otvorená cez veľkú prestávku a v čase od 1100 do 1400 hod.

2. Do školskej jedálne vstupujú žiaci len v prítomnosti dozor konajúceho učiteľa. Plán dozorov je vyvesený v školskej jedálni.

3. Žiakom, ktorí sa nestravujú v školskej jedálni, je zakázané zdržiavať sa v nej.

4. Žiaci sa v jedálni správajú disciplinovane a riadia sa pokynmi dozor konajúceho učiteľa a vedúcej školskej jedálne.

5. V prípade rozliatia tekutín či vysypania zvyškov jedla na podlahu alebo na stôl ihneď o tom informujú dozor konajúceho učiteľa, prípadne kuchárku.

(návrat na začiatok stránky)

VI. Odchod žiakov zo školy

1.  Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, vyčistí svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.

2.  Na pokyn učiteľa opustia žiaci triedu a pod dozorom vyučujúceho prichádzajú do šatne, kde sa preobujú, oblečú. Celý odchod je disciplinovaný a usporiadaný. Pod dozorom vyučujúceho opustia školskú budovu hlavným vchodom.

3.  Po skončení vyučovania žiaci ihneď odchádzajú. Zdržiavať sa v budove školy bez dozoru nie je dovolené.

4. Akákoľvek výchovná činnosť žiakov v škole končí najneskôr o 15.30 hod. Výnimku môže povoliť len riaditeľ školy. Ak sú žiaci na exkurzii, vychádzke, účelovom cvičení, didaktických hrách, cvičeniach v prírode a pod. môže učiteľ povoliť odchod žiakov domov aj z iného miesta, ktoré je vopred dohodnuté s rodičmi.

5. Školský areál je do 15.30 hod. prednostne určený na vyučovanie. Verejnosti je prístupný až po 15.30 hod. O využití areálu školy pred ukončením vyučovania rozhoduje riaditeľ školy.

(návrat na začiatok stránky)

 

      VII.  Starostlivosť o školské zariadenie a učebnice

1. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením.

2.  Ak žiak úmyselne poškodí zariadenie školy, vyučujúci informuje vedenie školy a zákonného zástupcu žiaka, ktorý sa môže rozhodnúť, akým spôsobom škodu uhradí (finančne, opravou a pod.).

3.   Ak žiak prestupuje na inú školu, učebnice si ponechá a odovzdá v škole, kde ukončí školský rok.

(návrat na začiatok stránky)

 

      VIII.  Starostlivosť o zdravie žiakov

1. Oblečenie žiakov má byť vkusné, bez výstredností, primerané veku a vyhovujúce vyučovacím potrebám.

2. Každý žiak je povinný mať v škole uterák a hygienické potreby.

3.  Žiaci sa správajú ohľaduplne k svojim zdravotne oslabeným spolužiakom.

4. V prípade školského úrazu žiaka je mu poskytnutá prvá pomoc. Lekárničky sú umiestnené v zborovni, dielni, telocvični. Na odborné ošetrenie sprevádza zraneného žiaka jeho zákonný zástupca.

5.  Fajčenie a používanie zdraviu škodlivých omamných látok je prísne zakázané!

6.   Šírenie legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí je prísne zakázané!

7.  Žiak je povinný bezodkladne informovať triedneho učiteľa, vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa alebo inú osobu konajúcu dozor pri činnosti organizovanej školou o vzniku úrazu alebo akékoľvek poškodenia zdravia vrátane drobných poranení. Rovnaká oznamovacia povinnosť je i v prípade, že žiak je svedkom úrazu.

8.   Žiakom je zakázané:

 • používať akékoľvek formy šikanovania, zastrašovania, obťažovania alebo násilia voči ostatným žiakom;

 • naháňať sa vo vnútorných priestoroch školy;

 •  vyvolávať hádky a roztržky končiace bitkou, šikanovať spolužiakov;

 • vzájomne sa napádať a napádať spolužiakov iných ročníkov (šikanovanie);

 • odhadzovať na podlahu odpadky, ktoré môžu byť zdrojom úrazu;

 • nosiť do školy ostré predmety, nože, boxery, zápalky, petardy, pyrotechnické výrobky, nosiť a používať laserové ukazovadlá.

9.  Žiaci sú povinní hlásiť triednemu učiteľovi, riaditeľovi školy, prípadne rodičom akékoľvek formy šikanovania, zastrašovania, obťažovania, násilia, ktoré boli použité proti nim alebo ktorých boli svedkami.

(návrat na začiatok stránky)

 

      IX. Samospráva triedy

1. Týždenníkov menuje triedny učiteľ a ich mená poznačí do triednej knihy. Ich povinnosti sú:

 • pred vyučovaním zotrú tabuľu, pripravia kriedu a iné pomôcky na vyučovanie;

 • na každej hodine nahlásia neprítomných;

 • cez prestávku čistia tabuľu;

 • po skončení vyučovania zotrú tabuľu. Kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložia, uzavrú obloky a prekontrolujú uzávery vody. Dbajú o vyloženie stoličiek na lavice, o vyprázdnenie lavíc, zhasnutie svetiel;

 • zodpovedajú za čistotu v triede;

 • ak sa do 15 minút od začiatku hodiny nedostaví učiteľ do triedy, oznámia to v zborovni.

(návrat na začiatok stránky)

 

      X.  Odmeny a výchovné opatrenia

Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ.

 

      A)     Školská dochádzka 

 • neskorý príchod na vyučovaciu hodinu – napomenutie TU

 • 1 – 4 vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny – pokarhanie TU

 •  viac ako 4 vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny až do 2 dní – pokarhanie RŠ

 • opakované neospravedlnené vymeškanie 4 vyučovacích hodín alebo viac ako 2 vyučovacích dní – znížená známka zo správania

 • viac ako 15 neospravedlnených vyučovacích hodín za mesiac – oznámenie obecnému úradu, príslušnému ÚPSVaR.

 (návrat na začiatok stránky)

      B)     Správanie žiakov

 Hodnotenie a klasifikácia  správania sa vykonáva podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl, vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Kritériom na hodnotenie a klasifikáciu správania je dodržiavanie vnútorného poriadku školy. Hodnotenie a klasifikáciu správania navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi, ktorí v triede vyučujú, a schvaľuje ich riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade.

 Správanie žiaka sa hodnotí so zreteľom na vekové osobitosti podľa týchto požiadaviek:

Stupeň 1 /veľmi dobré/: Žiak uvedomene dodržiava vnútorný poriadok školy a jeho ustanovenia. Ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.

Stupeň 2 /uspokojivé/: Žiak sa závažnejšie previní alebo opakovane menej závažne, neprispieva ku korektným vzťahom medzi spolužiakmi. Je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť. 

Stupeň 3 /menej uspokojivé/: Správanie žiaka je v rozpore s pravidlami správania a ustanoveniami vnútorného poriadku školy. Aj po udelení pokarhania RŠ sa dopúšťa ďalších previnení.

Stupeň 4 /neuspokojivé/: Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a vnútorný poriadok školy. Zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných.

 Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladá za závažné alebo opakované previnenie proti vnútornému poriadku školy. Takéto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania. Triedny učiteľ udeľuje pokarhanie po prerokovaní s riaditeľom školy. Riaditeľ školy udeľuje pokarhanie po prerokovaní na pedagogickej rade. Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov sú:

 

Napomenutie triednym učiteľom:

 • neprezúvanie sa v priestoroch školy;

 • nesplnenie povinností týždenníkov;

 • vyrušovanie, nedisciplinovanosť, zaoberanie sa činnosťami, ktoré nesúvisia s predmetom vyučovania (vykrikovanie, otáčanie, svojvoľné opustenie miesta);

 • našepkávanie, odpisovanie, používanie nedovolených pomôcok, podvádzanie;

 • vulgárne vyjadrovanie sa v škole;

 • naháňanie sa po chodbách;

 • pokrývka hlavy v budove školy (šiltovka, čiapka, kapucňa,..);

 • svojvoľné porušenie zasadacieho poriadku;

 • menej časté zabúdanie učebných pomôcok, žiackej knižky a pod.

 

Pokarhanie triednym učiteľom:

 • použitie mobilného telefónu počas vyučovania;

 • použitie volkmenov, mp3/mp4 prehrávačov, slúchadiel, tabletov, fotoaparátov a pod. ... počas vyučovania;

 • pohadzovanie papierov;

 • použitie skejtbordov, kolieskových korčúľ, kolobežiek v budove školy;

 • narúšanie vzťahov medzi spolužiakmi;

 • opakované nevhodné správanie žiakov v triede;

 • časté zabúdanie učebných pomôcok, žiackej knižky a pod.;

 • nerešpektovanie pokynov vyučujúcich a zamestnancov školy.

Pokarhanie riaditeľom školy:

 • vykláňanie sa z okien, vykrikovanie z okien, vysedávanie na oknách, vyhadzovanie predmetov z okien;

 • opustenie budovy školy počas vyučovania bez súhlasu učiteľa (vrátane prestávok);

 • opakované pokarhania triednym učiteľom (podľa závažnosti priestupku).

 

Znížená známka zo správania:

 • úmyselné poškodzovanie majetku školy alebo osoby + finančná náhrada;

 • zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči zamestnancom školy (vulgarizmy);

 • donášanie a prechovávanie zbraní a predmetov ohrozujúcich zdravie a život;

 • krádeže;

 • používanie a prechovávanie legálnych a nelegálnych drog a iných zdraviu škodlivých návykových látok v priestoroch školy a na podujatiach organizovaných školou (toxické, omamné a návykové látky);

 • šikanovanie, vydieranie (akékoľvek slovné zastrašovanie, psychické a fyzické násilie, prejavy šikanovania a jeho propagácia);

 • fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví;

 • sexuálne obťažovanie;

 • sfalšovanie pečiatky, podpisu – nedovolené pozmeňovanie úradných dokladov;

 • zneužitie nahrávok alebo fotografií;

 • opakované menej závažné priestupky bez snahy žiaka o nápravu a nerešpektovanie pokynov pedagogického pracovníka.

 (návrat na začiatok stránky)

      C) Pochvaly a odmeny

 Pochvala triednym učiteľom:

 • za výborný prospech (priemer do 1,3) a vzorné správanie;

 • za úspešné umiestnenie v školskom kole súťaží (1. – 3. miesto);

 • za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností;

 • za vzornú dochádzku – 0 vymeškaných hodín.

 

Pochvala riaditeľom školy:

 • za výborný prospech (priemer 1,0) a vzorné správanie;

 • za úspešnú reprezentáciu školy – okresné, regionálne kolo – úspešný riešiteľ + umiestnenie (1. – 3. miesto);

 • za záslužný alebo statočný čin;

 • za dlhodobú prospešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi.

Pochvala triednym učiteľom a pochvala riaditeľom školy sa udeľuje na pedagogickej rade v I. alebo II. polroku školského roku.

Finančné odmeny (fond P. Mossóczyho) a vecné odmeny pre žiakov sa udeľujú za úspešnú reprezentáciu školy a za mimoriadne aktivity v prospech školy na záver školského roku.

Výchovné opatrenia, pochvaly a odmeny sa zaznamenajú do triedneho výkazu. Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze.

 

(návrat na začiatok stránky)

Vnútorný poriadok školy bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa 28. augusta 2014.

Vnútorný poriadok školy nadobúda účinnosť dňa 2. septembra 2014.