Verejné obstarávanie

Základná škola Základná škola Zázrivá, Stred 122, Zázrivá je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").
V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje Základná škola Zázrivá na internetovej stránke svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.
Pri zadávaní zákaziek postupuje Základná škola Zázrivá v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona, ako aj v zmysle internej smernice o verejnom obstarávaní.
Verejným obstarávaním sú postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.
V zmysle ustanovení Zákona sú:

  • a) zákazky nadlimitné
    b)
    zákazky podlimitné
    c)
    zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky

pričom finančné limity sú definované v § 4 Zákona o VO.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Oficiálny názov: Základná škola Zázrivá

Adresa: Stred 122, 027 05 Zázrivá

IČO: 42435048

DIČ:  2120114744

Banka: VUB BANKA a.s.

Účet: 1640656651/0200

Telefón: 043/ 5896123

E-mail: zszazriva@stonline.sk

Web: www.zszazriva.edu.sk