Oznam pre žiakov 9. ročníka a pre zákonných zástupcov žiakov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K PRIJÍMANIU UCHÁDZAČOV SO ZÁKLADNÝM VZDELANÍM NA DENNÉ ŠTÚDIUM STREDNÝCH ŠKÔL PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

16. 11. – 30. 11. 2016 – Zber a odoslanie podkladov pre Testovanie 9 – 2016
Do  1. 2. 2017 – Riaditeľ SŠ zverejní kritériá na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
Do  20. 2. 2017 – Zákonný zástupca žiaka podáva riaditeľovi ZŠ prihlášku na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
Do  24. 2. 2017 – ZŠ zašle export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky, talentové odbory.
Do 28. 02. 2017 – ZŠ odošle prihlášky na SŠ – na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
25. 3. – 15. 04. 2017 – Talentové skúšky
Do  31. 3. 2017 SŠ zverejnia kritériá na netalentové odbory.
5. 04. 2017 – Celoslovenské testovanie žiakov  9. ročníkov – Monitor
Do  11. 4. 2017 - ZŠ zašle export informácií z Proforientu do ŠVS– netalentové odbory  a  8 – ročné gymnáziá.
Do  10. 4. 2017 – Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na štúdium na študijné a učebné odbory, na ktoré nie je potrebné overenie talentu.
Do  20. 4. 2017 – Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky na SŠ vrátane 8 – ročných gymnázií.
20. 04. 2017 – Náhradný termín Celoslovenského testovania žiakov  9.roč
    1. kolo prijímacích skúšok pre žiakov 5. a 9. ročníka
    1. termín:   9. 05. 2017
   
2. termín: 11. 05. 2017
Od  15. 5. 2017 – odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok
Do  6. 6. 2017 – SŠ zverejnia konanie 2. kola prijímacích skúšok
20. 6. 2017
– 2. kolo prijímacích skúšok