Úlohy výchovného poradcu

 • Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a  prevencie problémového vývinu detí.

 •  Konzultácie poskytuje žiakom, ich zákonným zástupcom a učiteľom.

 • Sprostredkováva prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajústarostlivosťou o deti.

 

Obsahom  práce v škole je partnerská komunikácia a spolupráca

 • s vedením školy

 • koordinátorom  prevencie

 • s pedagógmi

 • s triednymi učiteľmi

 • so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, integrovanými alebo problémovými deťmi v oblasti voľby povolania)

 • s rodičmi

 • s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie

 • s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

 • so strednými školami (poskytovanie informácií, návšteva jednotlivých škôl, prezentácia).

 • Vykonáva príslušnú administratívnu agendu.

 • Realizuje kariérne poradenstvo: organizuje besedy, najmä pre žiakov končiacich školu, pomáha ich usmerniť v profesijnej orientácii, sprostredkováva im potrebné množstvo informácií pomocou programu Proforient, organizuje pre nich exkurzie do škôl.

 • Informuje rodičov o prijímacom konaní.

 • Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.

 • Vedie evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ, spracováva podklady a prehľady o profesijnej orientácii žiakov.

 • Zodpovedá za predloženie prihlášok riaditeľovi školy v súlade so záväznými a vyhláškoudanými termínmi a  prihlášky včas odosiela na stredné školy.

 •  Kompletizuje prehľady o umiestnení žiakov. Na evidenciu a spracovanie nformácií využíva výpočtovú techniku s programom Proforient.

 • Výchovný poradca sa permanentne vzdeláva a zvyšuje si kvalifikáciu.