Zápisný lístok

Zápisným lístkom zapisuje zákonný zástupca svoje dieťa na strednú školu, kde bol žiak prijatý. Rodičia dostanú jeden originál zápisného lístka.
Keď bude žiak prijatý na strednú školu, bude zákonný zástupca vyzvaný, aby sa  dostavil na SŠ - na zápis a odovzdal zápisný lístok.  Riaditeľ strednej školy poznačí do  zápisného lístka  prijatie žiaka a zápisný lístok zostáva  na SŠ.
Ak je dieťa  prijaté na SŠ a nepríde sa zapísať, bude automaticky vyškrtnuté z evidencie!  Každá stredná škola zverejňuje dátum a čas zápisu. 
Zápis môže rodič zrušiť a presunúť zápisný lístok na inú školu, napríklad po odvolaní sa a prijatí žiaka na školu, na ktorú by chcelo dieťa ísť radšej.
V prípade rozhodnutia o zmene strednej školy, musí ísť zákonný zástupca osobne odhlásiť svoje dieťa z danej školy a preniesť zápisný lístok na druhú školu, na ktorú bolo jeho dieťa tiež prijaté.
V prípade, že žiak nie je prijatý, môže zákonný zástupca podať odvolanie proti rozhodnutiu do 5 dní.